سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نبی امیدی – مهران دانشگاه آزاد اسلامی
صادق فیض الهی –

چکیده:

یکی ازاهداف کلان اقتصادی و اجتماعی دراغلب کشورها و ازجمله کشورما کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی و به تبع آن کاهش معضلات اجتماعی ناشی ازنبود اشتغال پایدار است دراین پژوهش تلاش شده است تا با استفاده ازمدلهای استاندارد شده ضمن تعیین وضعیت راهبردی حوزه اشتغال کشور استراتژیهای مشخصی برای بهره گیری اصولی و هدفمند ازتوانمندیهای موجود پیشنهاد و سپس جذابیت هریک از راهبردهای پیشنهادی با استفاده ازماتریس اندازه گیری کمی تعیین و نسبت به اولویت بندی آنها اقدام شود بحث اشتغال و پیچیدگی های آن درجهان پرشتاب امروز توجه بسیاری از سیاستگذاران دولت مردان و کارشناسان را به خود جلب نموده است درکشور ما ترکیب جمعیت جوان و سطح فزاینده متقاضیات کار ضرورت پرداختن بیشتر به این مساله را ازابعاد مختلف ایجاب می نماید یافته های بدست آمده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی QSPM نشان داد از بین راهبردهای تدوین شده براساس مدل SWOT راهبردهای گسترش مراکز مهارت اموزی و هدایت کاراموزان به بازارهای کارST1 و توسعه زیرساختهای فنی و اموزشی برای کارامد کردن دوره های مهارتی ST9 با داشتن بالاترین نمره به ترتیب ۰٫۸۸و۰٫۸۵ دارای بیشترین جذابیت و راهبرد افزایش هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مسئول و ایجاد هم افزایی دارای کمترین جذابیت می باشد.