سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیامک پیش بین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

با توجه به نقش بسیار مهمی که مکانیزاسیون به عنوان عامل ضروری و محرک اصلی توسعه کشاورزی در پاسخگویی به نیازهای متنوع تولید کنندگان از یک طرف و مصرف کنندگان از سوی دیگر همدر داخل و هم درخارج از کشور ایفا می کنند و نیز با عنایت به اینکه بخش کشاورزی نقش قابل توجهی در اقتصاد شهرستان جهرم دارد تحقیق حاضر انجام گرفته است اهداف مطالعه حاضر مشتمل بر بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تعیین و شناسایی پتانسیل های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ارائه راه کارهای لازم به منظور تقویت وافزایش پتانسیلهای مکانیزاسیون شهرستان به منظور ساماندهی و افزایش رشد و توسعه عملکرد محصولات مختلف تولیدی شناسایی تنگناهای توسعه مکانیزاسیون و تعیین استراتژی توسعه مکانیزاسیون در شهرستان جهرم می باشد. برای این منظور از روشهای مختلف درجه مکانیزاسیون توابع اقتصادی سنجی و روابط مدیریت مزرعه که شامل تخمین تابع تولید و نرخ بازده داخلی Internal Rate of Return میباشد استفاده شد.