سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی کنعانی – دانشجوی دکتری مدیریت فناوری

چکیده:

انتقال فناوری بین المللی شامل جریان یافتن دانش کاربردی مهارت ها توانمندی ها تجهیزات و سایر اجزای مشهود ونامشهود فناوری ازمنبع به گیرنده است و موفقیت آن منجر به خلق یا توسعه توانمندی فناورانه درگیرنده می شود تحقیق حاضر ازنوع کاربردی بوده و به بررسی سیاست ها برنامه ها قوانین و عملکردهای موجود درحوزه انتقال فناوری درایران پرداخته است نتایج حاصله نشانگر روندی افزایشی درمیزان توجه به انتقال فناوری دراسناد بالادستی کشور است همچنینبه لحاظ کیفیت دربرنامه های اول تا پنجم رویکرد جامعتری دربندهای برنامه دیده می شود نکات مثبت این بررسی توجه اسناد مختلف بالادستی و پایین دستی به این حوزه وجود منابع مالی فراوان ناشی ازمنابع طبیعی و تقویت توجه به پرورش نیروی انسانی و نهادهایموردنظر دراین حوزه است با این حال نتایج تحقیق موید یافته های دیگر محققین داخل و خارجی مبنی برضعف دریادگیری و خلق توانمندی فناورانه از پروژه های انتقال است