سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی اصغر توفیق – استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعیده شکوهی – رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تحقق چشمانداز ۲۰ ساله ایران اسلامی منوط به تسریع اکتساب تکنولوژیهای جدید و پیشرفته نظیرنانوتکنولوژی و ارتقای ظرفیتهای توسعه داخلی است. از این رو، در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران،ابزارهای کمک به تحقیق و توسعه داخلی جهت سرعت بخشیدن به فرآیند توانمندسازی داخلی همچون انتقال تکنولوژی بسیار مثمرثمر خواهد بود. در این میان، تکنولوژی تجهیزات نانو بهعنوان زیرساخت اصلی توسعهنانوتکنولوژی از اهمیت شایانی برخوردار میباشد. از سوی دیگر، در شرایط تحریم که فضای بستهای برای همکاریهای تکنولوژیکی وجود دارد، مسئله انتقال تکنولوژی با چالشهای بسیاری مواجه است. لذا، لازم استبا بررسی نقاط قوت و ضعف داخلی و تهدیدات و فرصتهای محیطی، به دنبال سیاستهایی برای دور زدن تحریمها و فرصتسازی از شرایط تحریم در راستای توسعه ظرفیت و قابلیت در شرکتهای داخلی بود. انتقال واکتساب تکنولوژیهای پیشرفته و جدید اعم از نانوتکنولوژی در این شرایط، روشهای غیرمتعارف و غیررسمی را میطلبد. تحقیق حاضر با درک اهمیت مسئله انتقال تکنولوژیهای نرم و پیشرفته در شرایط فعلی به بررسیسازوکار نهادهای مرتبط با نانوتکنولوژی، شناسایی بازیگران اصلی این عرصه و بهطور ویژه انتقال تکنولوژی تجهیزات نانو پرداخته و سعی در تبیین جهتهای انتقال تکنولوژی در این حوزه و تشکیل ماتریسSWOT مرتبط با آن نموده است