سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرداد سرکشیکی – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه علم و صنع
علی محمودیان – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران،
مهدی وفادارباغبان – کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری

چکیده:

امروزه استفاده از دوربرگردانها به عنوان یکی از روشهای مدیریت دسترسی و تسهیل روانی حرکت معرفی میشود. از آنجا که یکی از مهمترین ویژگیهای یک سیستم حمل و نقل کارا بحث ایمنی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده در شبکه معابر است از این رو تحلیل وضعیت ایمنی دوربرگردانهای شهرتهران بر اساس شاخصهای اثرگذار امری ضروری به نظر میرسد. در این مقاله به مطالعه موردی وضعیتایمنی دوربرگردانهای موجود در بزرگراه آیتاله سعیدی پرداخته شده است. در این راستا شاخصهای تأثیرگذار بر ایمنی دوربرگردانها و نواحی تداخلی معرفی گردیده است که میتوان از آنها جهت تحلیلوضعیت ایمنی دوربرگردانها و نواحی تداخلی مورد مطالعه استفاده نمود. از جمله شاخصهای اصلی تعریف شده میتوان به شاخصهای هندسی، فیزیکی و ترافیکی اشاره نمود. در کنار تحلیل عملکرد ایمنی دوربرگردانها و نواحی تداخلی، به کمکنرم افزارHiCAP سطح سرویسنواحی تداخلی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مقاله حاضر با تعیین شاخصهای موثر بر ایمنی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP) به بررسی عملکرد دوربرگردانها و نواحی تداخلی مورد مطالعه پرداخته شده است. با تحلیل نتایج و همچنین بررسی شاخصهای ایمنی تعریف شده و وزن دادن به هریک از این شاخصها می- توان دوربرگردانها و نواحی تداخلی را از نقطه نظر ایمنی طبقهبندی کرده و سپس با توجه به این طبقه- بندی نسبت به اصلاح عملکرد آنها اقدام نمود. تحلیل وضعیت ایمنی دوربرگردانهای محدوده مورد مطالعهنشان میدهد که اکثر دوربرگردانهای مورد مطالعه از نظر شاخصهایی از قبیل جزایر جداکننده، شعاع گردش واگرد و نیز تجهیزات ایمنی وضعیت نامناسبی دارند.