سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید ترک قشقایی نژاد – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر اسدی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، تحلیل هیدروژئولوژیکی تاقدیس بیرگ با استفاده از عوامل تأثیرگزار بر روی خصوصیات هیدروژئولوژیکی سازندهای کارستی، همچون: عوامل ساختاری (به ویژه شکستگیها)، لیتولوژی، توپوگرافی و زهکشی میباشد. جهت انجام این تحقیق ابتدا مطالعه زمینشناسی و زمین شناسی ساختاری شامل چین خوردگیها، گسلها و شکستگیها انجام شد. برای بررسی و تعیین ارتباط شکستگیها با محل ظهور چشمهها پارامترهایی همچون تراکم شکستگیها، فاصله از شکستگیها و جهت غالب آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از سنجش از دور جهت استخراج شکستگیها استفاده شد. در این راستا از نرمافزارهایENVI4وERMAPPERجهت اعمال فیلترهایDirectional و High Passبر روی تصویر ماهواره لندستTMهمچنین ازGIS نیزکمک گرفته شد. نتایج نشان میدهد بیشترین برونزد چشمهها در محدودههای شیب۳۵-۰ میباشد.