سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید حیدری – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
آرش رهی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
سیدمعزالدین نبوی همدانی – دانشجوی ک ارشناسی ارشد سازه های آبی
سحرالسادات رضویان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

تحلیل هیدرولیکی شبکه های انتقال آب روباز به منظور تعیین عمق آب درنقاط مختلف و دبی عبوری ازکانالها صورت میپذیرد این تحلیل جهت بررسی عملکرد هیدرولیکی شبکه های طراحی شده جدید و بهینه سازی شبکه های موجود استفاده میشود انالیز هیدرولیکی شبکه انتقال آب روباز شامل تعیین مقادیر دبی توزیع شده درهرکانال و عمق آب دراتصال های شبکه می باشد بطوریکه معادلات پیوستگی جریان دراتصالها و افت انرژی درکانالهای موازی برابر گردند امروزه استفاده ازالگوریتم فراابتکاری تبرید تدریجی درحل مسائل پیچیده مهندسی با توجه به قابلیت ها و توانایی آن روبه افزایش نهاده است هدف ازانجام این تحقیق تحلیل هیدرولیکی شبکه های انتقال آب روباز براساس الگوریتم تبرید تدریجی و مقایسه نتایج حاصل از آن با روش حل همزمان می باشد