سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید رضا فخردینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی و
امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آبیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهدی اسروش – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

در این مقاله با بکارگیری تابع جریان اطراف سیلندر دایره ای شکل، روابط بدون بعدی برای توزیع سرعت، ضریب دبی و توزیع فشار روی تاج سرریزهای تاج دایره ای ارائه شد.روابط بدست آمده با داده های آزمایشگاهی بدست آمده از دو مدل فیزیکی شامل سرریزهای با تغییر شیب بالادست و سرریزهای با تغییر شیب پایین دست مقایسه شد. نتایج نشان داد که بین اندازه گیری مستقیم ضریب دبی با داده های آزمایشگاهی و مدل تحلیلی پیشنهادی همخوانی خوبی وجود دارد. در این حالت ضریب جریان برای مدلهای آزمایشگاهی با ±%۷ درصد خطا قابل پیش بینی است. مدل تحلیلی ارائه شده برای توزیع فشار روی تاج نیز با داده های آزمایشگاهی و روشهای تحلیلی محققین دیگر همخوانی خوبی نشان داد.