سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ربابه فندرسکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
محسن مسعودیان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
اسماعیل کردی – دانشگاه غیرانتفاعی گلستان، گرگان، ایران
کلاوس راتچر – دانشگاه اوستفالیا، سودربرگ، آلمان

چکیده:

تنظیم سطح آب و انحراف مقدار ثابت دبی به کانال فرعی، اساس کار سیستم های آبگیر در کانال های آبیاری به شمار می رود. این درحالیست که دبی کانال اصلی د ر محدوده حداقل و حداکثر نوسان می نماید. بنابراین نیاز به طراحی و اجرای سازه ای است که بتواند اثرنوسانات دبی در کانال اصلی را کنترل نموده و با یک ضریب اطمینان مناسب مقدار آب مورد نیاز کانال فرعی را تامین نماید. آبگیراستوانه ای متحرک روزنه دار، نوعی سازه جدید آبگیری است که کنترل دبی و تنظیم سطح تراز آب را همزمان و در قالب یک سازه تلفیقی (سرریز دریچه استوانهای با روزنه و لوله انتقال) انجام می دهد. در تحقیق حاضر، ابتدا حالتهای مختلف هندسه سازه، از نظر مهندسی توصیف و بهترین حالت آن محاسبه گردیده، سپس به بررسی آزمایشگاهی عملکرد سازه فوق از نظر شرایط هیدرولیکی، نحوه کار و روابط دبی آبگیری و عمق آب بالادست با دبی کانال اصلی در حالتهای ممکن پرداخته شده است. نتایج نشان داد که در محدوده تغییرات وسیع دبی کانال اصلی تغییرات دبی در آبگیر بسیار اندک بوده و همچنین می توان با نصب کنتور و شیر تنظیم مقدار دبی تحویلی به آبگیر را با دقت بالایی اندازه گیری و تنظیم نمود.