سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سجاد محمدی آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه سیستان و
علی اصغر مریدی فریمانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

منطقه حرمک در ۵۰ کیلومتری شمال زاهدان واقع در زون جوش خورده سیستان است که متشکل از واحدهایتخریبی و ندرتا مارنی رخساره های الیگومیوسن می باشد درمیان واحدهای تخریبی لایه هایی از جریان های گدازه دیده می شود که ورقه های گسترده ای را می سازند دراین مقاله ایجاد و توسعه شکستگی ها مورد بررسی قرارگرفته و از آنها برای تحلیل هندسی و جنبشی این منطقه استفاده شدها ست نتایج حاصل ا زتعیین موقعیت ساختاری شکستگی ها نوع انبساطی یا برشی بودن آنها و استفاده ازتکنیکهای پتروفابریک خاص و مقایسه و تلفیق نتایج با هم حضور دو گروه از درزه ها را نشان میدهد گروه اول درزه هایی هستند که سطوح آنها دارای شیب برابر و تقریبا موازی و نیمه موازی با سطوح لایه بندی هستند و اکثرا در جریان بازالت مشاهده می شوند گروه دوم درزه ها دارای روند مایل نسبت به امتداد لایه ها و شیبهای عمودی تا مایل می باشند.