سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه سالاری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانش
ساسان باقری – استادیار گروه تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم
زهرا فردفشانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علو

چکیده:

منطقه چاه گربه متشکل از یک مجموعه متنوع از سنگ های دگرگونی به سن پالئوزوئیک فوقانی- تریاس در شمال شرقی شهرستان انارک قرار دارد. این مجموعه در طول تاریخچه خود چندین رخداد دگرگونی و دگرشکلی را متحمل نموده است. فابریکهای C , C/S ماحصل این وقایع بوده و در حقیقت همان تورق نافذ برشی تا میلونیتی میباشند که کل سنگهای انارک با ماهیت و سنین مختلف را تقریباً یک شکل و هم جهت بریده است. فابریک C/S به صورت موجی تا سیگموئیدال و ممتد میباشد، نوع Iیا II در سنگهای منطقه دیده میشود. فابریک C به صورت آناستاموز، موجی و کوتاه میباشد که در اثر چرخش سطوح C بازاویه ۳۰ درجه به طور مایل نسبت به زون برشی قرار گرفته اند. هردو فابریک – حدود ۲۰ -۳۰درجه به طور مایل نسبت به زون برشی قرار گرفته اند. هردو فابریک C , C/Sدارای حرکت سین تتیک نسبت به زون برشی اصلی بوده و برش راستگرد برای رخداد مربوطه را نشان میدهند. سطوح برشی Cو C باعث بریده شدن تورق قدیمی گشته و به نظر میرسد واقعه برخورد قاره اوراسیا و بلوک سیمرین در اثر بسته شدن اقیانوس پالئوتتیس در زمان تریاس پسین عامل ایجاد این فابریک ها باشد کهمطابق با واقعه کوهزایی سیمرین میباشد.