سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه زینعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین ساخت، دانشگاه شهید بهشتی
حسین حاجی علی بیگی – دکترای زمین ساخت از دانشگاه شهید بهشتی، استادیار گروه زمین شناسی دانش
محمد رضا قاسمی – دکترای زمین ساخت از دانشگاه اتاوا، استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازم

چکیده:

تاقدیس چناره در کمربند چین-راندگی زاگرس، در پهنه زمینشناسی لرستان واقع گردیده است. در این مقاله تحلیل هندسی و جنبشی این تاقدیس به منظور شناخت سبک ساختاری آن انجام شده است. با استفاده از دادههای حاصل از چاههای حفاری شده و نقشههای زمینشناسی با مقیاس ١:١٠٠٠٠٠ شرکت ملی نفت ایران، سه برش عرضی ساختاری بر روی این تاقدیس ترسیم گردیده است. تحلیل پارامترهای هندسی برشها و مقایسه آنها با انواع مدلهای ارائه شده برای چینهای مرتبط با راندگی، پیشنهاد میکند این تاقدیس در دسته چینهای فراکنشی گسلیده قرار میگیرد. همچنین برشهای عرضی زمینشناسی ساختمانی ترسیم شده بیانگر نقش مهم سازند دشتک در شکلگیری تغییر شکلها در این بخش از پهنه لرستان هستند.