سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه شمس ضامنجانی – دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمدقاسم حسن گودرزی – شرکت ملی نفت ایران مدیریت اکتشاف

چکیده:

منطقه گسلی سبز پوشان واقع در منطقه فارس از کمربند چین خورده زاگرس است.این پهنه گسلی در مسیر خود شواهدیاز دگرریختی مرتبط با یک زون برشی راستالغز راست بر شده است. رخنمون غالب در منطقه مورد مطالعه سنگ آهکهای جهرم با سن ائوسن و آسمار با سن الیگومیوسن است. ددف این مطالعات تعیین الگو ساختار مناسب و منطبق باساختارهای محدوده می باشد دراین پژوهش وضعیت دندسی کلیه ساختاردا و ارتباط دا منطقی موجود بین شکستگیها و ساختارهای کلان منطقه ا ی بررسی شده.برای نیل به این ادداف طی بازدیددا صورایی و بررسی تصاویر مادواره ا ساختاردا مودوده شناسایی شده و مبنا تهیه نقشه ساختارقرار گرفتند.با بررسی دا آمار داده دا رز دیاگرام وروند اصلی شکستگی دا و الگو جهت گیر آنها بدست آمده