سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دلشاد نوروزی – دانشجوی کارشناسیارشد تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی
اکبر شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی
عباس بحرودی – دکترای تکتونیک، هیات علمی پردیس دانشکده فنی، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
محمدرضا شیخ الاسلامی – دکترای تکتونیک، هیات علمی پردیس دانشکده فنی، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

تاقدیس کوه سیاه با روند شمالباختری-جنوبخاوری درکمربند چین -راندگی زاگرس (فارس ساحلی) و در باختر گسل کازرون واقع شده است. برای مطالعات اکتشافی، درک فضایی از این ساختارها (با استفاده از تلفیق دادههای سطحی و زیرسطحی) یکی از اساسیترین مراحل محسوب میشود. در صورت نبود دادههای زیرسطحی میتوان با استفاده از زمینشناسی سطحی و معیارهای ساختاری اطلاعات ارزشمندی را در مورد ساختار هندسی چین به دست آورد. در این مقاله تاقدیس کوه سیاه واقع در فارس ساحلی به منظور تحلیل هندسی مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از دادههای سطحی، برشهای عرضی ساختاری از این تاقدیس ترسیم گردید. بر پایه دلایلی چون وجود اختلاف قوام در بین واحدهای مختلف از سطح تا عمق، وجود نمک هرمز به عنوان لایه فراکنشیdetachment layer) قاعدهای، هندسه گردشده در برشهای ساختاری ترسیم شده از این تاقدیس و استخراج داده-های مورد نیاز از برشها و انطباق آنها با نمودارهای هندسی چینهای فراکنشی (Jamison,1987 ) میتوان مدل چینهای فراکنشی گسلیده (Mitra, 2002) (Faulted Detachment Folds) را برای تاقدیس کوه سیاه در نظر گرفت