سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یعقوب جلیلی شاه منصوری – دانشجوی دکتری زمی نشناسی تکتونیک، دانشگاه بیرجند
محمدمهدی خطیب – دانشیار گروه زمی نشناسی، دانشگاه بیرجند
ابراهیم غلامی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در منطقه چلونک واقع در بین سرشاخه های شمالی سیستم گسلی نهبندان، واحدهای سنگی (توف، ماسه سنگ ودیگر آذرآوار یها در شمال و کنگلومرا، ماس هسنگ و شیل در جنوب) دچار چین خوردگی گردید هاند. تعداد اثر محوری چی نخوردگی در شمال منطقه به مراتب بیشتر از این تعداد در جنوب منطقه م یباشد (در شمال منطقه ۷ اثر محوری و در جنوب ۲ اثر محوری). به منظور تحلیل هندسیجنبشی چی نها از موازنه مقاطع عرضی کمک گرفته شد ه است. مقدار کوتا هشدگی در ناودیس های ح جنج و حصارسنگی در جنوب منطقه به ترتیب ۲۳/۵% ،۲۲% ودرچی نخوردگ یهای شمال منطقه ۵۰/۵% محاسبه شد. موازنه مقاطع عرضی نشان داد که میزان کوتاه شدگی در واحدهای سنگی شمال منطقه بسیار بیشتر از همان واحدها در جنوب منطقه م یباشد و علت این مسئله مربوط به الاستیسیته کمتر واحدهای سنگی شمال منطقه نسبت به همان واحدها در جنوب منطقه میباشد که بوسیله آزمای شهای مکانیک سنگ تعیین گردید.