سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بتول رفعت – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
سعیده بیک زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مریم عبدلی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترب

چکیده:

در این مقاله به بررسی همزمان آثار یکپارچگی اقتصادی، رشد اقتصادی و اشتغال بر یکدیگر و در کشورهای اکو پرداخته می شود. جهت دستیابی به این هدف سیستم معادلات همزمان در چارچوب داده های تابلویی پایه ریزی می گردد. به گونه ای که این سیستم شامل ۳ معادله ی : الگوی یکپارچگی اقتصادی ، الگوی رشد اقتصادی و الگوی اشتغال در کشورهای عضو سازمان اکو می باشد. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشور های اکو به طور همزمان بررسی نماید. مدل جاذبه نیز با استفاده داده های بین المللی ۲۰۰۱ – ۲۰۰۹ با روش پنل دیتا برآورد می شود. برای تحلیل همزمان نیز از روش sls 2 استفاده شده است. تشکیل اتحادیه اکو باعث افزایش ۴۸۴ % (یعنی حدودا ۵ برابر شدن ) در تجارت و افزایش ۶۳ % در رشد اقتصادی وهمچنین کاهش ۹% در اشتغال این کشور ها شده است. اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دوجانبه در کشورهای عضو مثبت و معنی دار است. همچنین در همه ی این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشور های عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.