سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید منتظری – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
مرجان مهدیه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

باتوجه به اینکه استان اصفهان جز استانهای گرم و خشک کشور محسوب می شود لذا ا فزایش دما و رخداد های فرین گرم می تواند باعث افزایش خشکی درمنطقه شود به همین منظور شناسایی الگوهای جوی که باعث بروز گرماهای فرین می شود می تواند کمک بسیارزیادی به مسئولان و برنامه ریزان استان درجهت بهبود شرایط نماید ازاین رو دراین مقاله سعی شده که علت همدیدی گرمای فرین سال ۱۳۸۲ بررسی گردید بدین منظور از داده های روزانه دمای بیشینه ایستگاه اصفهان با استفاده از شاخص فومیاکی روزهایی که فرین گرم رخ داده بود مشخص شد و نهایتا تاریخ ۸۲/۱۲/۱۳ تا ۸۲/۱۲/۲۲ که یک دوره ۱۰ روزه گرمای فرین رخ داده بود به عنوان نمونه انتخاب گردید و نقشه های جوی این زمان درتراز ۷۰۰ هکتوپاسکال تهیه و واکاوی گردید بررسی ها نشان دادکه عامل رویداد فرین گرم درسال ۸۲ شکل گیری فرود عمیق دربادهای غربی وامتداد آن برروی سودان و عربستان است درنتیجه هوای گرم عرضهای پایین را بطرف ایران هدایت نموده و رویداد فرین گرم را موجب شده است.