سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مظاهر ابوالحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش داده های مربوط به مقدار بارش روزانه ۱۸ ایستگاه باران سنجی کلیماتولوژی و سینوپتیک استان لرستان با دست کم ۳ سال و حداکثر ۴۱ سال امار روزانه و با بزرگی ۴۰ میلی متردر روز شناسایی شده است سپس در نرم افزار متلب MATLAB ماتریس استاندارد شده ای به آرایه ی ۱۸*۹۱۶۵ فراهم شد که ردیفهای آن تعداد روزها و ستونها اماره های مربوط به بارش روزانه می باشد با استفاده از روش ادغام وارد WARD و فاصله اقلیدسی روی این ماتریس تحلیل خوشه ای صورت گرفت و سه خوشه بارش عمده برای استان مشخص و ۵۷ ایستگاه / روز با بارش بیش از ۵۰ میلیمتر شناسایی گردید. سپس نقشه های روزانه مربوط به فشار تراز دریا ارتفاع ژئوپتانسیل نم ویژه باد مداریو باد نصف النهاری در ترازهای مختلف برای این رویداده ها ترسیم و نقشه های فشارتراز دریا در سه الگوی گردشی و نقشه های ضخامت در دو الگوی اصلی طبقه بندی شدند.