سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود هوشیار – هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر
معرفت قاسمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل

چکیده:

امروزه بزرگترین مشکل درهواشناسی کشاورزی تاثیر عوامل آب وهوایی برمحصول است درختان و گیاهان تحت تاثیر کلیه عواملی است که درمحیط بریکدیگر اثر متقابلدارند.یکی از پدیده های مهم جوی و اقلیمی یخبندان می باشد که برحسب شدت و تداوم و گسترش آن برفعالیت کشاورزی حمل و نقل انرژی مسائل زیست محیطی و فعالیت های جانداران تاثیر بسزایی دارد ودرحیات محصولات کشاورزی نقش مهمی دارد و از آنجایی که منطقه شمالغرب ایران جزء مناطق کوهستانی واقع در عرضهای بالا می باشد همین ویژگی در شدت سرماویخبندان تاثیر گذار می باشد و به لحاظ اینکه شمالغرب ایران قطب مهم کشاورزی و باغداری کشور است درهمین راستا یخبندانهای سینوپتیکی و انواع آن راو عوامل مکانی و زمانی موثر دروقوع آن مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است به منظور شناسایی الگوهای فشار موثربریخبندانهای منطقه ابتدا روزهای با وقوع یخبندانهای دیررس بهاره در دوره آماری ۲۰۰۴-۱۹۶۰ میلادی برای ایستگاه های مورد مطالعه مشخص و سپس داده های تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال و فشار سطح دریا برای محدوده ۲۵ تا ۶۵ درجه عرض شمالی و ۱۵ الی ۷۰ درجه شرقی از سایت cdc.gov.noaa استخراج و تحلیل عاملی و به روش WARD عاملها clustering شد و درنهایت دو الگو شناسایی شد.