سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد تقی دستورانی –
علیرضا متولی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
احسان زاهدی –
محمد ملکشاهی –

چکیده:

ماهیت متغیر و پیچیده بار رسوبی رودخانه ها باعث شده است که برآورد میزان رسوب وارده به مخازن و تولید رسوب طولانی مدت برای تعیین عمر سازه ها، با مشکل رو به رو باشد. آگاهی از مقدار رسوب آبخیزها و بررسی رسوبدهی رودخانه ها، در شناسایی مناطق بحرانی، اهمیت زیادی دارد. یکی از روشهای برآورد رسوب استفاده از آمار رسوب و آمار دبی و برقراری رابطه بین دبی آب و دبی رسوب به عنوان منحنی سنجه رسوب می باشد. در این مطالعه تعداد ۲۰ ایستگاه رسوب سنجی در استان مازندران انتخاب شد. در ادامه با بررسی آمار دبی رسوب و دبی جریان، منحنی سنجه فصلی و سالیانه این ایستگاهها رسم گردید. نتایج نشان داد که منحنی سنجه فصل بهار از ضریب همبستگی بالاتری نسبت به فصول دیگر و منحنی سنجه سالیانه برخوردار است. مدلهای بدست آمده قابل کاربرد برای حوضه های فاقد آمار می باشد.