سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدفرید قادری – گروه مهندسی صنایع و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
محمدرضا تقی زاده – دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

مقادیری از هزینه ها که مربوط به دسـتیابی یا ع ـدم دستـیابی به کیفـیت مورد نـظر در سـازمان ها می باشد هزینه های کیفیت نامیده می شوند . امروزه تقریباً تمامی مشاوران مدیریت کیفیت، برنامه های هزینه کیفیت را به عنوان مجموعه ای از توانمندی هایشان معرفی می نمایند . با توجه به چالش های اخیر در جهت ایجاد بازار برق برای بخش تولید انرژی الکتریکی، بهره مندی از نگرش صحیح به اقتصاد کیفیت و سیستم های هزینه کیفیت به حضور مؤثر در میدان رقابت کمک می نماید زیرا که کیفیت و کاهش هزینه دو هدف مکمل به شمار می روند . بهره و ری بیشتر، هزینه های کیفیت کمتر، افزایش فروش، حضور فعال در بازار و سود بیشتر از جمله مواردی است که شرکت های تولید انرژی الکتریکی از آن بهره خواهند برد . در این مقاله ابتدا به معرفی هزینه های کیفیت یک نیروگاه پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک سیستم دینامیک به بررسی روابط علی و معلولی آنها و تأثیرشان در بهبود سیست م تولید انرژی الکتریکی پرداخته شده است . همچنین یک مدل برای نحوه سرمایه گذاری بر روی فعالیت های ارزیابی و پیشگیری پیشنهاد و اجرا شده است . در ادامه اعتبار مدل و برخی از متغیرهای مؤثر مورد تحلیل قرار گرفته است .