سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیرسامان خیرخواه –
سپیده حسین پوربرخوردار –

چکیده:

زنجیره تامین سیستم پویایی استکه دربرگیرنده تمامی فعالیت های مربوط به ایجاد و تحویل یک محصول از مرحله مواد خام تا رسیدن به مشتری نهایی می باشد ابزارهای زیادی برای همسان سازی و ایجاد یکپارچگی درزنجیره تامین وجود دارد یکی از سیاست های عمومی دراین زمینه سیاست های مدیریت موجودی توسط فروشنده VMI می باشد درتحقیق حاضر مزایای به کارگیری VMI درکاهش هزینه های کل زنجیره تامین درسیستم های موجودی دو سطحی با تقاضای احتمالی درحالتی که N نوع محصول مختلف درانبار تامین کننده و خرده فروش نگهداری می شوند مورد بررسی واقع شده است همچنین با مدل کردن یک انبار برداشت سفارش با چیدمان تک بلوکی درمحل تامین کننده هزینه های انبار بصورت جزئی درمحل تامین کننده و خرده فروش مدل شده اند به کمک این مدل میتوان نشان داد که سیاست های VMI با ایجاد یکپارچگی و درنظر گرفتن منافع کلیه سطوح به طور همزمان نقش بسیار مهمی درصرفه جویی درهزینه ها و کسب سود درکلیه بخشهای زنجیره تامین خواهند داشت.