سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا محبوب اهری – دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، بورسیه د
سکینه حاج ابراهیمی – استاد گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رئیس مرکز پزشکی مبتنی بر
فاطمه صادقی غیاثی – کارشناس ارشد مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبری
علی مصطفایی – استادیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

مطالعه حاضر بررسی هزینه اثربخشی به کارگیری فناوری لیزر در جراحی بزرگی خوش خیم پروستات و مقایسه آن با روش جراحی جاریTURP(می باشد. مطالعه از نوع ارزیابی فناوری سلامتHTA( می باشد که فناوری لیزر را از نظر ایمنی، اثربخشی، اقتصادی از دو دیدگاه ارایه کننده و دیدگاه اجتماعی با روش جاریTURP( مقایسه می کند. اثربخشی بالینی بر پایه داده های ثانویه بوده)برگرفته از مرور نظام مند( و از هزینه یابی استاندارد جهت تحلیل هزینه ها استفاده شده است. از تحلیلحساسیت یک طرفه و تحلیل آستانه به منظور آزمون تاثیر متغیرهای مختلف بر نتایج استفاده گردید. عملا تفاوت معنی داری درفاکتورهای ایمنی و اثربخشی بالینی مشاهده نگردید. عوارض جانبی و طول مدت بستری در روشهای لیزری کمتر گزارش شده است.