سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد سیگاری – گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین آق خانی – گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
باقر عمادی – گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهران درجاتیان – گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه برای کاهش توان مصرفی ادوات کشاورزی خصوصا خاکورزها، نیروهای وارد بر آنهارا بررسی می کنند و بهترین حالت را برای قرارگیری در خاک تعیین می نمایند. روش های مختلفی از قبیل روش های تئوری و ازمایشگاهی برای تحلیل برخورد بشقاب با خاک مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از آنها روش المان محدود است. در این تحقیق، با وارد کردن نیروهای معین گسترده هم ارز با نیروی وارده از طرف خاک در راستای عمود بر صفحه بشقاب گاو آهن بشقابی، به تحلیل تنش نقاط بحرانی، گشتاورها و نیروهایی که بر بشقاب و ساقه وارد می شوند، پرداخته شده است. سپس با استفاده از نرم افزار CATIA و انالیز زاویه ای نیروها، بهترین حالت قرار گیری بشقاب گاو آهن در خاک تعیین می شود. مقدار تنش بحرانی موجود در گاو آهن بشقابی تحت زاویه ۴۵ درجه بشقاب به کمترین مقدار خود می رسد، بنابراین بهترین حالت برای قرار گیری بشقاب در خاک همین زاویه می باشد.