سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیام فلکینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک و پی
سامان فرضی سیزکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک و پی

چکیده:

دراین مقاله مقایسه ای بین یک تحلیل عددی براساس روش المان محدود و دو روش تحلیلی برای بررسی لنگر خمشی و نیروی محوری گسترش یافته در طاق ودیوراه پوشش تونلها انجام شده است روشهای تحلیلی مورد استفاده دراین مقاله روشهای کورتس و انیشتین – شوارتز می باشند روشهای تحلیلی مورد استفاده حالتهای لغزش کامل و عدم لغزش بین پوشش و زمین اطراف تونل را دربرمیگیرند نتایج تحلیل عددی و روشهای تحلیلی نشان میدهد که برای تخمین نیروی محوری گسترش یافته در طاق پوشش تحلیل عددی به روش المان محدود سازگاری خوبی با روش تحلیلی کورتس در هر دو حالت لغزش کامل و عدم لغزش بین پوشش و زمین اطراف تونل دارد در حالیکه برای تخمین نیروی محوری گسترش یافته در دیواره پوشش تحلیل عدید سازگاری بهتری با روش تحلیلی انیشتین – شوارتز درحالت عدم لغزش بین پوشش و زمین اطراف تونل دارد.