سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – استادیار گروه علمی جغرافیا برنامه ریزی شهری
شیوا دلبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

چکیده:

رشد اقتصادی در نواحی مرزی متغیر اصلی در فرایند توسعه منطقه ای و امنیت خطوط مرزی است. فرصت های موجود در نواحی مرزی، خط گسل بین ناامنی و امنیت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است. با بهره گیری از فرصتهای موجود می توان تهدیدها را به حداقل رسانده و در راستای بهسازی امنیتی و اقتصادی این نواحی و انسجام اجتماعی در سطح منطقه ای و ملی امیدوار بود و در عین حال به انتقال ارزشهای اجتماعی و فرهنگی نیز در حوزه های پیرامرزی امیدوار بود. این تحقیق به تحلیل چالش ها و نگرش مردم نسبت به رهیافت های تاثیر شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر امنیت مرزی در بازراچه های مرزی پرداخته است. بر این اساس بازراچه مرزی آستارا در استان گیلان، به عنوان نمونه انتخابگردید و داده ها از طریق پرسشنامه، مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی در محیطSPSSبا روش توصیفی تحلیل گردیده است. جامعه آماری این پژوهش ۱۱۴۴۰ خانوار ساکن در شهر آستارا است. برای نمونه گیری از شیوه خوشه ای استفاده شده است. درضمن با استفاده از روش مورگان حجم نمونه ها ۳۸۰ نفر برآورد گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر رابطه معنی دار و مثبت بین نگرش مردم در بازارچه مرزی آستارا نسبت به ایجاد امنیت و ارتباط آن با شاخص های اجتماعی و اقتصادی و عدم رابطه معنی دار آن با شاخص های کالبدی است. علاوه بر آن ۱۱ چالش در یک فرآیند پیمایشی، مورد ارزیابی، وزن دهی و درصد احتمال وقوع آن تعیین و جهت مقابله با نتایج زیان بار اولویت بندی گردیده است.