سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزین فرازمند – دانشجوی کارشناسیارشد تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – دکتری تکتونیک

چکیده:

تاریخچه تنش و تغییرشکل در طی پروسه شکلگیری و رشد یکچین و متعاقب آن، توسععه شکسعتگی هعا بسعیار پیچیعده است، اما الگوهای ساختاری حاکم بر هر منطقه و روابط حاکم بر این الگوهعا در شعناخت و درک ایعن عوامعل بسعیار سعودمندهستند. در این پژوهش با بهرهگیری از ساختارهای شکننده نظیر سیستمهای گسلی و درز و شکستگیها، به بررسی تغییرات میعدان تنش موثر در چینخوردگی سازند مخزنی شوریجه و سازند آهکی تیرگان در رخنمون اشلر پرداخته شده اسعت . بعه همعین منظعور تعداد ۷۰۵ برداشت از ساختارهای شکننده مانند صفحات گسلی و سیستمهای درز و شکستگی در قالب ١۰ ایسعتگاه و ۴۴ موقعیعت برداشت و اندازهگیری شد. بر این اساس، موقعیت محورهای اصلی تنشδ۳ ، δ٢ ، δ۱در دوایعر تعنش مععین شعد کعه بعر ایعن م نعا،راستای تنش بیشینه افقی در سازند مخزنی شوریجه در رخنمون اشلرN030°±۲۵و بعرای سعازند تیرگعان در رخنمعون سعنگانهN024°± ۲۰°را نشان میدهد.