سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدسعید عامریون – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی شرکت مهندسی مشاور دزآب
میثم سالاری جزی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب
ایمان احمدیان فر – دانشجوی دکتری عمران آب
محسن مسلم زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

این مطالعه تغییرات اخیر در چندین مشخصه بارش در حوضه ابریز کارون و دز را بررسی می کند سری های زمانی متغیرهای بارش جهتتعیین نقاط تغییر و روند سری با استفاده از ازمون پتی و من – کندال مورد ازمون قرارگرفتند نتایج نشان میدهد تغییر ساختاری در تعدادی از سری های زمانی ایجاد شده و منجر به ایجاد خطاهای اشکار در تحلیل جهت و بزرگی روند این سری های زمانی شده است بنابراین پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از استنباط نادرست پیش از تحلیل سری های زمانی امکان وجود نقاط تغییر در سری مورد بررسی قرار گیرد.