سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مسلم زاده – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهوا
میثم سالاری جزی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
ارش ادیب – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهوا
محمدسعید عامریون – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

این مطالعه تغییرات اخیر در چندین مشخصه بارش در حوضه آبریز کارون و دز را بررسی می کند. سری های زمانی متغیرهای بارش جهت تعیین نقاط تغییر و روند سری با استفاه از آزمون پتی و من- کندال مورد ازمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد تغییر ساختاری در تعدادی از سری های زمانی ایجاد شده و منجر به ایجاد خطاهای آشکار در تحلیل جهت و بزرگی روند این سری های زمانی شده است. بنابراین پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از استنباط نادرست، پیش از تحلیل سری های زمانی امکان وجود نقاط تغییر در سری مورد بررسی قرار گیرد