سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله ذبیح زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، گروه حسابداری
محسن فلاح – کارشناس ارشد کتابداری و علوم اطلاع رسانی
شایسته اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی

چکیده:

سرمایه گذاران به اطلاعات معتبر، به موقع و قابل فهم، در قالب هائی که به راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند. بنابراین تهیه اطلاعات مفید و قابل اتکاء جهت ارزیابی نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی، نقش عمده و اساسی دارد و باعث مطلوبیت و سودمندی نظامهای حسابداری می شود. چرا که مقوله شفافیت گزارشگری مالی در سالهای اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است و این اهمیت، باعث گردیده که موضوع شفافیت صورتهای مالی، بعنوان یک پدیده مورد لزوم، سهم بیشتری را بخود اختصاص دهد. لذا در این مطالعه با تأکید بر موضوع شفافیت گزارشگری مالی، به بررسی ارتباط آن با گزارشگری مالی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است که بین شفافیت اطلاعات مالی و گزارشگری مالی رابطه مسقیم وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش شفافیت اطلاعات مالی، گزارشگری مالی افزایش می یابد. نتایج این پژوهش، همچنین نشان می دهد که در شرایطی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعات وجود دارد، اثر شفافیت اطلاعات مالی بر افزایش گزارشگری مالی بیشتر است.