سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دا
مجید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

پیوندهای روستا- شهری قسمتی از واقعیتهای زندگی روزانه یک خانوار ساکن نواحی روستایی است . از این رو پیوندهای روستایی – شهری در تنظیم و بیان سیاست های توسعه با هدف کاهش فقر و حمایت از نقش مثبت مراکز شهری در توسعه نواحی روستایی پیرامونی مورد تاکید کارشناسان توسعه قرار دارد. روابط متقابل و پیوند میان شهرها و نواحی روستایی، به طور گسترد ه ای به عنوان عامل اصلی در فرایند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شناخته شده است. برنامه ریزان شهری گرایش بیشتری به مسائل شهری و توجه اندکی به کشاورزی و توسعه روستایی دارند؛ در حالی که برنامه ریزان مربوط به توسعه روستایی نواحی روستایی را تنها شامل روستاها و اراضی کشاورزی و مجزا از مراکز شهری تعریف می کنند. پیوند سومی نیز وجود دارد که منطقه ای می باشد، که هر دو روستا و شهر را در برنامه ریزی ها به صورت متقابل و دوسویه مورد توجه قرار می دهد. در برخی مناطق وجود رابطه قوی باعث رشد و توسعه روستاها می گردد ، اما در جای دیگر رابطه ضعیف و یک طرفه که بیشتر به نفع نقاط شهری است، باعث عدم توسعه روستاها می گردد . این مقاله نشان می دهد که چگونه روابط متقابل روستا- شهر بر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها اثر می گذارد. روش بررسی در این مقاله اسنادی (کتابخانه ای) و مطالعات میدانی (پرسش نامه) می باشد. این تحقیق به مطالعه موردی در مورد عملکرد متقابل و پیوندهای فضایی بین شهر هشجین و ۱۰ سکونتگاه روستایی آن پرداخته است