سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین سرایی – دانشیار دانشگاه یزد
هژیر شمسی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

ازعمده ترین مسائل فراروی کشورهایدرحال توسعه دستیابی به توسعه پایدار امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی می باشد امروزه افزایش بی رویه جمعیت با توجه به ضعف امنیت و نگهداشت جمعیت درمناطق مرزی افق بسیار پیچیده ای برای آینده نواحی حاشیه ای پدید آورده است درمرزهای اکثر کشورهای درحال توسعه سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین ازطریق مبادلات مرزی تامین می شود اینگونه مبادلات علیرغم غیررسمی و محلی بودن آن دارای نقش پراهمیتی درمبادلات میان کشورهای همسابه بوده و باعث بهبود زندگی ساکنان مناطق مرزی می شود با یک بررسی اجمالی میتوان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و حاشیه ای درمقایسه با مناطق مرزی کشور درفرایند توسعه ملی و منطقه ای پی برد از دلایل این امر م یتوان انزوای جغرافیایی مناطق مرزی دوری از قطبهای صنعتی اقتصادی و توسعه نیافتگی درابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگ برشمرد.