سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
نسیم بقایی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه شاهد، بخش تحقیقات موسسه تحقیقات و تولید ص

چکیده:

کیفیت محصولات، بخصوص در مورد گل ها و گیاهان دارویی در درجه اول بوسیله عامل ژنتیک کنترل می شود و در درجات بعدی تابع عوامل محیطی از جمله تغذیه گیاه می باشد. از جمله جدیدترین منابع کودی موجود در ایران، کودهای نانو می باشد کهبهره وری از آن ها رایج شده است. لذا انجام تحقیقات پیرامون تاثیر این نوع کودها بر گروه های متنوع گیاهان لازم می نماید. در این طرح کامل تصادفی، اثر کود کلات آهن از دو منبع سوکسترین ) ppm 1( و نانو )در سیه سیط ppm ،۱ ppm 2 و ppm 1( بیررشد گیاه گل گاوزبان بررسی و تحلیل شد. در تمامی صفات کمی و کیفی اندازه گیری شده از بخش رویشی گیاه، نانوکلات آهنتوانست در سط معنی داری ۶۰۶۱ موثر واقع شود. در میان صفات مورد مطالعه، تنها محتوای نسبی آب تحت تاثیر افزایش میز ان نانوکلات قرار نگرفت؛ لیکن در شرایط نظیر، سایر ویژگی ها افزایش معنی داری را نشان دادند