سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسماعیل رحمانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران
سروه مرادی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی ربیعی – دانشیاردانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

توجه به کارآفرینی در کشاورزی این امکان را فراهم می نماید که ضمن شناسایی منابع، فرصت ها و مشکلات به ابداع راهکارهایی نوین در جهت رشد ابعاد آن پرداخته شود . توسعه کشاورزی مبنای راهیابی سرمایه گذاری ، اشتغالو خدمات به سمت مناطق روستایی ،کاهش بیکاری این بخش می شود. بدون رشد و توسعه کشاورزی نهادههای لازم برای فعالیتهای سایر بخشهای اقتصادی فراهم نمیشود. هدف از این پژوهش تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه جهت توسعه کارآفرینی در بخشکشاورزی با در نظر گرفتن کلیه شرایط داخلی و موقعیت های خارجی است. به این منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها وتهدیدها با استفاده از مدلSWOTبه ارائه راهبرد هایی جهت توسعه کارآفرینی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه صاحبنظران و کارشناسان کشاورزی بوده اند که از این جامعه نمونه ای به حجم ۴۶ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مناسب ترین راهبرد برای منطقه مورد مطالعه ، راهبردهایSTمی باشد. راهبردهای مذکور این امکان را فراهم می کنند که با بهره گیری از نقاط قوت موجود، اثرات ناشی از تهدیدات محیطی کاسته شود