سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه ایزدی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
یداله مهرعلیزاده – عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز
سکینه شاهی – عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

به کارگیری نظام مدیریت مشارکتی در قالب فنون مختلف آن من جمله نظام پیشنهادات مزایای زیادی را بهدنبال دارد که ان مزایا می توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در تحقق اهداف سازمانی موثر باشند این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل نظام پیشنهادها براساس الگوی سوات در اموزش و پرورش شهر باغ بهادران انجام گرفته است روش مورد استفاده دراین پژوهش روش ترکیبی امیخته از روشهای کمی و کیفی می باشد جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه ی معلما و مدیران مقاطع مختلف متوسط اموزش و پرورش شهر باغ بهادران می باشد که به علت کم حجم بودن جامعه کلیه اعضای جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. در واقع برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده گردید جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش امار توصیفی و استنباطی نظیر ازمون تی تست تک گروهی استفاده شده است نتایج ازمون فرضیه ی پژوهش حاکی از آن است که درنظام پیشنهادها ی اموزش و پروش شهر باغ بهادران در ارزیابی محیط بیرونی فرصت ها برتهدید غلبه داشته و در ارزیابی محیط درونی ضعف ها بر قوت ها غلبه دارند. در اخر نیز استراتژ ها و راهکارهایی برای کاهش ضعفهای نظام پیشنهادهای اموزش و پرورش شهر باغ بهادران ارائه شده است.