سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساجده داوری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – استاد گروه خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز کوشا – استادیار گروه خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ایمنی سازه های بزرگ ساخته دست بشر، حفاظت محیط زیست و توسعه اقدامات مرتبط با کاهش خرابی بلاهای طبیعی،نیاز به درک درستی از رفتار آن سازه ها دارد. از این رو، مطالعه تغییرشکل سدهای خاکی نیز یک نیاز ضروری است. در این مقاله تحلیل رفتار سد خاکی ستارخان از نظر تغییرشکل و نشست، توسط نرم افزارPlaxis ارائه شده است. برای تعیین پارامترهای واقعی خاک مورد استفاده در سد از آنالیز برگشتی استفاده شده است. تحلیلها به صورت دو بعدی و درشرایط کرنش مستوی است و با استفاده از مدلهای رفتاری موهرکولمب و سختشونده انجام شده است. برای بررسی صحت نتایج، تحلیلهای نرم افزاری با داده های ابزاربندی دوران بهرهبرداری مقایسه شده است. نتایج به دست آمده تطابق نسبتاً خوبی بین داده های تحلیل عددی و نتایج ابزاربندی نشان میدهد و روند نشستها در زمان بهره برداری نشان میدهد که سد ستارخان با گذشت زمان به پایداری بیشتر رسیده است.