سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا فروتن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،دانشگاه علم و هنر یزد
حسین مهدوی پور – استادیار گروه معماری ، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری یزد

چکیده:

تحلیل نشانه شناسانه و کشف معنا از طریق بازشناسی نظام نشانهای صورت می گیرد .از نظر علم نشانه شناسی شهر و سیمای آن محل تلاقی فرهنگهاست و بهکارگیری نشانه به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت ، استعاره ها و دلالت های تصریحی در ساختار شهر نمودی از کاربرد نشانه- شناسی در سیمای شهری است و نیز برای فهم علم نشانه شناسی در سیمای شهر درک قواعد بازی نشانه ها الزامی است که متأسفانه امروزه سیمای شهر بیان از تعدد حرفهایی دارد که معنای واقعی خود را دنبال نمی کند . در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و – به کمک فنون کتابخانه ای و میدانی ابتدا به تبیین جایگاه علم نشانه شناسی در حوزه معماری شهری پرداخته شده و با دسته بندی نشانه ها و ملاکهای مختلف معنا و نمادهای فرهنگی آن و نیز با ارزیابی و کمک این علم، نشانه های کاربردی در سیمای – شهر بوشهر شناخته شده است. در نهایت با توجه به رویکرد نشانه شناسیاین نتیجه حاصل شد که سیمای بناهای قدیمی شهر بر اساس معنا و نظم نشانه های کاربردی فرهنگی در مکان مورد نظر شکل گرفته است و نشانه ها در تشخیص و تعریف بناهای شهری و ساخت سیمای شهر در ذهن کاربر در دو جنبه کارکردی و زیباشناختی دارای رابطه ای تنگاتنگ است و استفاده از علم نشانه شناسی به عنوان ابزاری برای تحلیل و درک مفاهیم و ساختار ظاهری در بناهای شهر بوشهر راهی است که به معماران این شهر توصیه می شود.