سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژیهای تجدیدپذیر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تقیقات ت
مرتضی خلجی اسدی – دکتری مکانیک

چکیده:

با توجه به اهمیت ارائه راهکارهای موثروقابل اطمینان در جایگزینی سوختهای فسیلی درکشور ایران و توجه به مصرف۵۷٫۱٪ انرژی درساختمانهای مسکونی و عمومی از کل انرژی گرمائی حاصل شده از سوختن گاز طبیعی در ایران لزوم برنامه ریزی مدون جهت توسعه زیر ساختهای مورد نیاز در جایگزین نمودن منابع انرژی تجدید پذیر از جمله انرژی خورشیدی و ازهمه مهمتر بالا بردن سطح اطمینان جامعه از طریق ارائه نتایج پروژ ه های موفق در این زمینه دیده میشود. بدون شک ادامه روند کنونی مصرف سوختهای فسیلی علاوه بربه چالش شیدن تامین منابع انرژی لازم در سالهای آتی ،باعث افزایش تبعات منفی زیست محیطی ناشی از افزایش مصرف را با خود خواهد داشت.بطور نمونه میتوان کاهش روزهای با هوای پاک در تهران از ۲۳روز در سال ۱۳۸۶به تنها ۳روز درسال۱۳۹۰ طبق شاخصAQI اشاره کرد.[۱ ].دراین مقاله که از نظر حجم اطلاعات جمع آوری شده درسیستمهای کلکتور مجتمع خورشیدی سابقه قبلی نداشته است، نگارنده سعی بر ارائه نتایج مثبت حاصل از ممیزی یکساله پارامترهای اصلی و کاربردی شامل دما ، انرژی جذب شده لحظه ای تا سالیانه و در نهایت سهم انرژی خورشیدی از کل انرژی مورد نیاز ((solar fractionو میزان کاهش انتشارگاز co2را در بزرگترین سایت خورشیدی گرمایش آب مصرفی ککلتور مجتمع((Central Solar Heating Plant – CSHP با مساحت کلکتور ۲۶۰مترمربع در ساختمانهای مسکونی انجام شده درایران نموده است. نتایج نشان دهنده تامین میزان انرژی ۸۷٪در ۶ماهه ابتدای سال و ۶۲٪در۶ماهه دوم سال از انرژی خورشید وکاهش انتشارco2در طول یکسال به میزان ۸۸۰۵۲کیلوگرم درسال وکاهش مصرف سوخت به میزان۳۶۲۱۰مترمکعب درسال میباشد.