سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمین سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ک
محمدرضا مطش بروجردی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده کامپیوتر، آزمایشگاه هوش م

چکیده:

ما در ا ین مقاله فرمال یسم جد یدی را برا ی تحل یل نحو ی زبان طب یعی معرف ی م ی کنیم که حاصل افزودن پاراد ایمهای همسان سازی به گرامرهای پ یوندی م ی باشد. در ادامه نشان خوا ه یم د اد که علاوه بر آنچه گرامره ا ی پیوندی فراهم کرده اند، ای ن فرما لی سم مز ای ای متعددی نیز دارد . از م یان آنها م ی توان به توان بیشتر و پ یچیدگی کمتر د یکشنری اشاره کرد . همچنین توان توص یفی دانش در ای ن فرمالیسم سازما ن یافته تر وقابل استفاده تر است. این فرمالیسم همچنین چارچوبی را برای آنالیز تکواژشناختی (هم استفاده و هم طراحی) و یا هر مکانیزم پیش تحلیل دیگری مهیا می کند. ما بر ا ین مبنا س یستمی را طراح ی کرده ا یم و ب یشتر مثالها ی ما در این مطالعه از زبان فار س ی و استخراج شده از ه م ین س یستم است . سیستم حاصل نسبت به آنچه قبلا و بر اساس گرامرهای پیوندی انجام شده بود کاراتر و ساد هتر می باشد.