سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن طاهری نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورا
مهدی استادی جعفری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

یکی از مهمترین موارد مورد توجه در مدیریت تقاضای سفر، ارزیابی نحوه سفرهای انجام شده و ارائه روشهایی مناسب جهت کاهشسهم سفر با وسیله نقلیه شخصی در سطح جامعه میباشد. از اینرو مدل-های انتخاب وسیله جهت برآورد میزان سفرهای درونشهری و سهم طرق حمل و نقل از اهمیت ویژهای برخودار میباشد. طی بررسیهای صورت گرفته، اکثر مدلهای تفکیک سفر به جهت کاهشپیچیدگی درتحلیل بدون درنظرگیری شرایط کاربران و شخصتصمیم گیرنده و شرایط محیطی موجود جوامع صورت گرفته است. هدف از این مقاله بررسی مدلهای انتخاب وسیله در سفرهای درونشهری با هدف کاری ودرنظرگیری شرایط کاربران و شرایط محیطی موجود در جامعه است. به این منظور، شهر رشت به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده و متغیرهای تاثیرگذار اجتماعی و محیطی در انتخاب وسیله نقلیه درسفرهای کاری با استفاده از مدل انتخاب وسیله محاسبه شده است. شایان ذکر است در این مقاله نحوه تاثیر عوامل بر مدل با توجه به ساختار مدل که به صورت مدل لاجیت چند جمله ای نسبی طراحی شده، درنظر گرفته شده است. با توجه به اعتبارسنجی صورت گرفته و دقت قابل قبول نتایج مدل، بهکارگیری متغیرهای پیشنهادی اقتصادی و اجتماعی میتواند در سایر مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل مورد توجه قرارگیرد.