سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید امین الرعایایی یمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب-هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ا
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، گروه مهندسی آب-هیدرولیک، دانشگاه صنع

چکیده:

پرتاب کنندههای جامی اغلب در انتهای سرریزهای شوت به منظور استهلاک انرژی و هدایت جریان به حوضچ هه ای استغراق و به ویژه در سدهای بلند مورد استفاده قرار میگیرند. جا مه ای مرکب نیز طرح خاصی از این پرتاب کنند هه ا میباشند که دارای یک شیب عرضی در بستر جام هستند و با انحنایی در پلان جام ترکیب میشوند. در این مطالعه پارامترهای هیدرولیکی از قبیل فشار، سرعت، عمق و…. در سه موقعیت عرضی (چپ، مرکز، راست) و در مقاطع مختلف طولی (ورودی جام، قعر جام، لبه جام) بر روی دو مدل هیدرولیکی با هندسه متفاوت از این پرتاب کننده ه ا ۷ توسط پیزومترهای نصب شده در بستر / ۳ تا ۵ / برداشت گردید. مقادیر فشار پیزومتریک با دبیهای مختلف سیلابی در محدودهی اعداد فرود ۵ جامها برداشت شدهاند. پس از برداشت نتایج آزمایشگاهی روند تغییرات فشارهای دینامیکی در راستای طولی جام به صورت روابط و نمودارهای بدون بعد برای بخشهای مختلف بستر جامهای مرکب تعیین میگردد. در این راستا محل حداکثر فشار دینامیکی بر روی بستر پرتاب کنندههای جامی مرکب نیز مشخص میگردد.