سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رئیسی نجفی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمدرضا عرشی – استاد یار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا اسلامی – استاد تمام دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهریار فریبرز – استاد تمام دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف این تحقیق ارائه یک مدل ساده بر اساس تئوری مکانیک شکست الاستیک خطی برای استخوان فشردههورسیان بود. بدین منظور یک مدل دو بعدی مرکب شامل یک اوستیون به عنوان فیبر در داخل بافت بینابینی بهعنوان ماتریس در شرایط کرنش صفحه ای ساخته شد. برای تحلیل شکست میکروتر کها، ناب هجایی ها بر روی آنهابه گونه ای آرایش داده شدند که حاصل آنها یک سیستم معادلات انتگرالی تکینه گردید. مسئله برای مد لهای مختلفبا میکروترک های دلخواه حل و فاکتورهای شدت تنش مربوطه محاسبه شد. همچنین تاثیر ریزساختار استخوانفشرده بر روی رفتار شکست مورد مطالعه قرار گرفت.