سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود قدیری – استادیار دانشگاه پیام نور
نسترن نسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

باتوجه به بالابودن خطرزلزله درایران و بسیاری از شهرهای آن از جمله شهرشیراز تحلیل میزان آمادگی از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو براساس مساله چگونگی میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهرشیراز دربرابر زلزله و براساس مبانی نظری موجود دو فرضیه بدین عبارت ارایه شد میزان آمادگی عملیاتی خانوارها پایین است بین میزان آمادگی عملیاتی خانوارها و وضعیت اجتماعی – اقتصادی آنها رابطه وجود دارد جهت آزمون فرضیه ها میزان آمادگی عملیاتی از طریق روش شاخص سازی تکنیکهای SAW AHP و برحسب شاخصهای مهارت تمرین تدارکات و خوداتکایی قابل اندازیه گیری شد داده های مورد نیاز ازطریق پرسشنامه و روش نمونه گیری خوشه ای و از ۳۲۲ خانوار نمونه بدست آمد و از طریق آمار توصیفی و نیز روشهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحلیل شد.