سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اره پناهی – دانشگاه تفرش -دانشکده برق
رضا نامدار – دانشگاه تفرش -دانشکده برق
ابراهیم حسام –
ناصر صابری جمال –

چکیده:

در این مقاله از روش جریان های سطحی با دو تابع شکل مختلف برای تحلیل میدانهای مغناطیسی دوبعدی استفاده شده است. روش جریانهای سطحی روشی نوع در تحلیل میدانهای مغناطیسی است که بر اساس جایگزینی مرزهایمواد فرومغناطیس با تعداد محدودی جریان سطحی بنا شده است. در حقیقت تغییر ضریب نفوذپذیری با استفاده از منابع جریان در مرز ماده مدل می شود. در این مدلسازی برای محاسبه جریانهای سطحی نیازمند استفادهو تعریف تابع شکل (مانند روش اجزا محدود) است. تابع شکل تابعی است که برای بدست آوردن ماتریس سختی SCMبکار می رود. تابع شکل به دوصورت ۱- مقدارمتوسط تابع شکل ۲- مقدار میانگین تابع شکل می تواند مورد استفاده قرار گیردSCM با هر دو تابع شکل مذکور مدلسازی و شبیه سازی شده اند و درنهایت نتایج حاصل از آنها با روش اجزاء محدود مقایسه شده است. یک آهن ربای الکتریکی و رله الکترومغناطیسی باSCM با دوتابع شکل مختلف وFEM شبیه سازی شده اند.