سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد آبدیده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران
محمدرضا فتح آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران

چکیده:

اطلاع از جهت و مقدار تنش در اعماق زیاد نکته مهم ی در علوم زم ین و مهندس ی م یباشد . یکی ازمهمترین کاربردهای دادههای تنش در صنعت نفت، تعیین پایداری چاهها میباشد. دست یابی به راه حلها ی علمی و مهندسی در مسائل تعیین وزن گل بهینه، مسیرهای پایدار، محل نصب لولههای جداری، تولید ماسه و … نیازمند اطلاع دقیق از موقعیت تنش در عمق میباشد. در این تحقیق مقدار و جهت تنشها ی برجا درچاهی از یک میدان در جنوب غربی ایران تعیین شده است. جهت تنش افقی حداقل در جهت ریزشهای چاه و جهت تنش افقی حداکثر در راستای شکستگیهای کششی القایی ناشی از حفا ری م یباشد . جهت هر دوتنش افقی توسط لاگ تصویری (Image Log) تعیین شده اند. موقعیت تنشهای برجا در میدان مورد تحقیق به صورت رژیم تنش نرمال میباشد. پس از تعیین جهت و محاسبه بزرگی تنشهای درجا، پنجره ایمن گ ل حفاری برای طراحی یک چاه پایداری تعیین گردید.