سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرگس رجب زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مش
سیدحسین ثنایی نژاد – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی،

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون تأمین غذا در کشورهای در حال توسعه و محدودیت اراضی تنها راه افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح است. کاشت گیاهان منطبق با اقلیم هر منطقه روشی است که موجبات استفادهحداکثری از شرایط موجود را فراهم میکند. در این پژوهش سعی شده است استان خراسان رضوی از نظر تطابق با شرایط دمایی موردنیاز چغندرقند بررسی شود و با توجه به میزان پتانسیل نقاط مختلف برای کاشت این گیاهاستان پهنه بندی شود. در این مسیر هرکدام از پارامترهای دمایی به عنوان تابعی از طول، عرض جغرافیایی و ارتفاع محل معرفی شد. سپس با توجه به معادلات حاصل، کل استان برای هر پارامتر اقلیمی با استفاده از نرم افزار ArcGIS به صورت پیوسته پهنهبندی شد و برای هر کدام از آنها نقاط مساعد و نامساعد استان مشخص شد.سپس با توجه به فصل رشد تعریف شده پارامترهای دمایی مورد نظر پهنه بندی شد. نقشه نهایی نشان دادکه بیشترین مساحت استان شرایط متوسط به بالا دارند. با در نظر گرفتن همه نقشهها، ارتفاعات بیشتر از ۲۰۰۰متر برای کشت چغندرقند دارای محدودیت شدید هستند. به طور کلی تمام استان از نظر اقلیمی برای کشتچغندرقند شرایط قابل قبولی دارند. البته این محصول در خراسان رضوی به صورت آبی کشت میشوند و از نظر شرایط آبی با این منطقه تناسبی ندارند.