سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی حسین زاده – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
جلال عظیمی – استادیار گروه جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
نرگس پور کلهر – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

یکی از مقولات مهم در برنامه ریزی شهری، تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربریهای شهری است. این بدان معنا است که فعالیت های مختلف شهری نیازمند فضای مناسب خود می باشد و امکان استقرار آنها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. این امر از طریق در نظر گرفتن ویژگیهای کاربری های شهری صورت می گیرد. بنابراین این تحقیق در پس پاسخگویی به سؤالات زیر می باشد. آیا مکانیابی و توزیع فضایی مراکز بهداشتی- درمانی شهر چالوس در شرایط بهینه و مطلوب قرار دارد؟ آیا میزان کاربری سرانه های خدمات بهداشتی- درمانی در سطح شهر چالوس کافی و مناسب است؟ این تحقیق در پی دستیابی به این هدف است که وضعیت و توزیع فضایی مراکز بهداشتی- درمانی در سطح شهر چالوس را بررسی کند. برای دستیابی به هدف تحقیق و پاسخگویی به سؤالات سعی گردیده با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به مراکز بهداشتی- درمانی شهر چالوس به تحلیل و توزیع این مراکز در سطح شهر پرداخته، محدوده تحت پوشش هر یک از مراکز درمانی را به وسیله شعاع دسترسی آنها مشخص نموده و مناطقی که دور از دسترس بعضی از مراکز درمانی قرار دارند مشخص شوند. لذا با استفاده از قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مراکز درمانی مطابق با معیارهای کاربری اراضی شهری مورد بررسی قرار گرفته و الگوهای علمی مکانیابی این فضاها تدوین گردیده است، در این تحقیق مطالعات و عملیات زیر انجام گرفته است: داده های مکانی از روی نقشه ها و داده های توصیفی با استفاده از مدارک، اسناد آمار و پژوهش های میدان جمع گردیده و در محیط ARC GIS تشکیل پایگاه اطلاعاتی داده و سپس برای هر یک از عوامل تأثیر گذار در مکانیابی مراکز درمانی لایه هاییی تهیه گردید بعد از این مرحله وضع موجود هر یک از این مراکز در سطح شهر بررسی شد. نتایج اولیه تحقیق نشان می دهد که کلیه مکان هایی که مراکز درمانی در سطح شهر در آن واقع شده اند مناسب نمی باشند و می توان برای دیگر خدمات این مکان ها استفاده کرد.