سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

تراب عالم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد;دانشگاه صنعتی اصفهان
راحب باقرپور – استادیار; دانشگاه صنعتی اصفهان;
لهراسب فرامرزی – استادیار; دانشگاه صنعتی اصفهان;
سعید مهدوری – مربی; دانشگاه صنعتی اصفهان;

چکیده:

تحلیل سیستم نگهداری سازه های زیرزمینی شهری از جمله تونلهای شهری از اهمیت خاصی برخوردار است، بخصوص اگرتونل در ناحیه متراکم شهری قرار گرفته باشد یا تونل جدید از مجاورت آن عبور کند اهمیت آن دوچندان میشود. تونلفاضلاب شرقی-غربی بالغ بر ۳ میلیون از مردم تهران را پوشش میدهد و حفاری تونل جدید در زیر آن و در فواصل نزدیک باعث تغییر شکلهایی در پوشش لاینینگ تونل فاضلاب میشود. از این رو جهت درک درست عکسالعمل تونل فاضلاب،تحلیل مکانیکی سیستم نگهداری آن در حین حفاری تونل مترو امری ضروری میباشد. برای تحلیل رفتار تونل فاضلاب از نرمافزارFLAC 3D استفاده شده است و در آن ابتدا تونل فاضلاب به صورت تنها تحلیل پایداری شده است و سپس اثر حفر تونل مترو بر روی سیستم نگهداری آن تحلیل مکانیکی شده است. نتایج نشان داد که با نزدیک شدن سینه کار تونل مترو تغییرات عکسالعملی در دیواره نزدیک به تونل فاضلاب زیاد میباشد که با عبور سینهکار تونل روند تغییرات از دیواره تونل به سمت کف تونل انتقال پیدا می کند و با عبور کامل سپر حفاری تغییرات دائمی در سیستم نگهداری تونل فاضلاب رخ میدهد.