سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا موحدی – استاد یار آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
طاهره چرختابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی موضوعات و روش های تحقیق بک کار رفته در پایان نامه های تروی ج و آموزش کشاورزی طی یک دوره ده ساله بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بوده است . در این خصوص تعداد ۹۴ پایان نامه موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی کشور در دوره کار شناسی ارشد و دکتری با استفاده از روش تحلیل محتوایی تلخیصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . بر اساس تحل یل محتوایی موضوعات، تعداد ۲۴ موضوع در حیطه ترویج و آموزش کشاورزی بین سالهای مذکور از طریق پایان نامه های مورد مطالعه بدست آمد که از این تعداد ۱۵ مورد درباره ترو یج کشاورزی، ۶ مورد دربار ه آموزش کشاورزی، و ۳ مورد درباره توسعه روستایی بود . نت ایج نشان داد که ب یشترین پ ایان نامه ها در استان فارس با فراوانی ۲۴ مورد و استان تهران با ۱۹ مورد انجام شده اند . همچنین نتا یج نشان داد که تقر یبا ۸۷ % پایان نامه های مورد مطالعه از روشهای تحق یق کمی ، وتنها ۸,۵ % از روشهای تحق یق ک یفی استفاده کرده اند . تعداد بسیار اندکی هم نوع ت حقیق آم یخته را بکار برده اند . روش پیمایشی در تحق یق نوع کمی ب یشترین فراوانی را به خود اختصاص داد ( ۴۰,۲ %). همچنین بیشترین روشهای مورد استفاده در تحل یل داده های کمی به ترتیب تحل یل همبستگی، تحلیل رگرس یون، و آزمونهای غ یر پارامتر یک بودند . تحلیل محتوایی نیز بیشت رین روش مورد استفاده در تحلیل داده های کیفی در پایان نامه های مورد مطالعه بوده است . در نهایت پیشنهاد می شود روش های تحقیق در زمینه موضوعات ترویج و آموزش کشاورزی به سمت روش های کیفی و آمیخته سوق داده شوند