سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رمضانعلی جعفری تلوکلائی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران، ایران.
ایوب محمودنژادزیردهی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، کیلومتر ۵ جاده فر
محمدتقی احمدیان – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران، ایران.

چکیده:

تحلیل مودال نانو لولههای کربنی به دلیل کاربردهای فراوان آنها حائز اهمیت میباشد که یکی از آنها کاربرد آن به عنوان حسگرهای جرمی جهت تشخیص نوع گازها و تعیین غلظت آنها میباشد. در مدل اجزاء محدود به منظور انجام محاسباتعددی، نانو لوله کربنی با یک مدل ساختاری معادل جایگزین میشود. در این مقاله برهمکنشهای بین اتمهای نانو لوله به کمک تیر و جرم متمرکز در محل قرارگیری اتمها مدل شده و مشخصههای ارتعاشی از قبیل فرکانسهای طبیعی و شکل مودها با استفاده از نرمافزارANSYSبدست آمدهاند. از ثوابت میدان نیرویی بین اتمها و انرژی کرنشی موجود جهت شبیهسازی رفتار نیروهای بین اتمها استفاده شده است. در تحلیل عددی اثر پارامترهای هندسی مختلف مانند طول و قطر لوله و کایرالیتی بر فرکانسهای نانو لوله مورد مطالعه قرار است